Producenci 

Odwiedź nas na Facebook

 

Odwiedź Hamradioshop.pl na ShopMania

 

Regulamin sklepu HamRadioShop.pl

wersja obowiazująca od 25 grudnia 2014 roku

 1. Sklep internetowy HamRadioShop (zwany dalej także "SKLEPEM" lub „SPZREDAWCĄ”), działający pod domeną www.hamradioshop.pl, prowadzony jest przez Cezarego Liberta, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą: HamRadioShop Cezary Libert, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 55836. 
  Siedziba Sprzedawcy (siedziba Sklepu) mieści się przy ul. Pięknej 65/67 m. 25 w Łodzi. Firmie nadano NIP: 725-120-02-43 oraz REGON: 473275532
 2. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.HamRadioShop.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
 3. Zamawiający w sklepie internetowym www.HamRadioShop.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie HamRadioShop.pl oraz składania KAŻDEGO zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

 

§ 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, FORMY PŁATNOŚCI I DOSTAWY

 

 1. SPRZEDAWCA prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę HamRadioShop.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie HamRadioShop.pl.
 2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail wraz z dodatkowymi danymi do odbioru zamówienia, np. numerem przesyłki. Celem ustalania i przekazywania KLIENTOWI tych dodatkowych danych jest zapewnienie, aby PRODUKT został wydany właściwej osobie.
 4. KLIENT ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie podczas składania zamówienia.
 5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu. Koszty dostawy widoczne są dla KLIENTA podczas składania zamówienia. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. KLIENT może samodzielnie odebrać zamówiony produkt w siedzibie SPRZEDAWCY. W takim przypadku, KLIENT w chwili odbioru, podaje dane niezbędne do odbioru.
 6. KLIENT zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w HamRadioShop.pl PRODUKT, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przyMożliwe są następujące formy płatności:
   1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze produktu, lub w kasie w siedzibie HamRadioShop Cezary Libert. W wybranych przypadkach HamRadioShop Cezary Libert zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
   2. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym HamRadioShop Cezary Libert, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
    Informacje potrzebne do wykonania przelewu na konto HamRadioShop Cezary Libert:
    mBank 52 1140 2004 0000 3602 3573 1928
    HamRadioShop Cezary Libert
    ul. Piękna 65/67 m. 25
    93-558 Łódź
    (w tytule prosimy wpisać HamRadioShop.pl oraz podać numer zamówienia)
   3. c.Przelewem online (Przelewy24) – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez DialCom24 Sp. z o.o. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.
   4. d.Przelewem online za pomocą systemu PayPal.
   5. e.Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander.
 7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie KLIENTA faktura (zwane dalej „DOKUMENTAMI SPRZEDAŻY”). DOKUMENTY SPRZEDAŻY są doręczane KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.
 8. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie HamRadioShop.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.
 9. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w HamRadioShop.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres siedziby firmy HamRadioShop Cezary Libert w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez HamRadioShop Cezary Libert dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru RMA takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do siedziby HamRadioShop Cezary Libert na swój koszt.

 

§ 2. CENY

 

 1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności
 2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 

§ 3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.
 2. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH.
 3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

 

 § 4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘSPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: info@HamRadioShop.pl." data-mce-href="mailto:info@HamRadioShop.pl.">info@HamRadioShop.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: HAMRADIOSHOP Cezary Libert, ul. Piękna 65/67 m.25, 93-558 Łódź z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTASPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. przewód antenowy o określonej przez KLIENTA długości;
  2. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innym rzeczami, np. programowanie radiotelefonu;
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, np. wkładki słuchawkowe;
  4. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§ 5. REKLAMACJE WAD PRODUKTÓW

 

 1. Wszystkie produkty dostępne w HamRadioShop.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o ręzawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 4. KLIENTma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz
  1. nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć,
  2. nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę,
  4. została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie.
 5. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTAtowar
  1. jest własnością osoby trzeciej,
  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej albo
  3. cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 6. W sytuacji wystąpienia wady KLIENTmoże złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 7. Wybór żądania zależy od KLIENTASPRZEDAWCAmoże pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 8. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCAmoże odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
  1. a)byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY albo
  2. b)w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 9. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 10. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 11. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 12. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail info@HamRadioShop.pl" data-mce-href="mailto:info@HamRadioShop.pl">info@HamRadioShop.pl
 13. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTAprzy reklamacji dotyczy:
  1. a)naprawy towaru,
  2. b)wymiany towaru na nowy,
  3. c)obniżenia ceny towaru,
   to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
   W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 14. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres HamRadioShop Cezary Libert, ul. Piękna 65/67 m. 25, 93-558 Łódź z dopiskiem "REKLAMACJA HAMRADIOSHOP.PL".
 15. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma HamRadioShop Cezary Libert, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 55836. 
  Siedziba firmy mieści się przy ul. Pięknej 65/67 m. 25 w Łodzi, 
  Firmie nadano NIP: 725-120-02-43 oraz REGON: 473275532
 2. Zbiór danych osobowych KLIENTÓW sklepu internetowego HamRadioShop.pl został zgłoszony do rejestracji w GIODO.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT sklepu internetowego HamRadioShop.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.
 4. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie HamRadioShop.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
 5. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 6. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej HamRadioShop.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.

 

§ 7. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZA POŚREDNICTWEM WWW.HAMRADIOSHOP.PL

 

 1. Strona internetowa www.HamRadioShop.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez firmę HamRadioShop Cezary Libert z siedzibą przy ul. Pięknej 65/67 m. 25, 93-558 Łódź i zwaną dalej również „Administratorem”.
 2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.
 3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
 5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
 6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
 7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
 8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENTnastępujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
  3. Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny HamRadioShop.pl przez Klienta, umożliwiających:
  1. zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,
  2. utrzymania sesji Klienta,
  3. dostosowania witryny HamRadioShop.pl do potrzeb Klientów,
  4. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,
  5. tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny HamRadioShop.pl.
 10. Sklep internetowy www.HamRadioShop.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie’s do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj http://hamradioshop.pl/regulamin/52.html.
 11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info@HamRadioShop.pl" data-mce-href="mailto:info@HamRadioShop.pl">info@HamRadioShop.pl lub za pomocą formularza kontaktowego: http://hamradioshop.pl/kontakt.html lub listownie na adres HamRadioShop Cezary Libert, ul. Piękna 65/67 m. 25, 93-558 Łódź.
 12. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
 13. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres info@HamRadioShop.pl." data-mce-href="mailto:info@HamRadioShop.pl.">info@HamRadioShop.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

 

§ 8. ZMIANY REGULAMINU

 

 1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej HamRadioShop.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez HamRadioShop Cezaryw ramach HamRadioShop.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Regulamin z dnia 25 grudnia 2014 r.

 


 

OŚWIADCZENIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Ja/My (*)………………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

 

Imię i nazwisko: ....................................................................................................

 

Adres: ....................................................................................................................

 

Kod: .......................................................................................................................

 

Miejscowość: .........................................................................................................

 

Nazwa towaru: .......................................................................................................

 

(FVAT/Paragon nr  .................................................................................................

 

Nr zamówienia .......................................................................................................

 

Data odbioru……………………………………………………………………..

 

Nazwa towaru: .......................................................................................................

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków1:................................................

 

Nr telefonu: .............................................................................................................

 

 

 

Data wypełnienia oświadczenia: …………………………..

 

Podpis konsumenta(-ów) ………………………………......

 

 

 

 

 

 

1 O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.

 

(*) niepotrzebne skreślić

 

 


 

Regulamin sklepu internetowego "HamRadioShop.pl"

Wersja obowiazujaca do 24 grudnia 2014 roku

Sklep internetowy HamRadioShop (zwany dalej także "Sklepem"), działający pod domeną www.hamradioshop.pl i hamradioshop.com.pl, prowadzony jest przez  Cezarego Liberta, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: HamRadioShop Cezary Libert, na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem 55836. Siedziba Sprzedawcy (siedziba Sklepu) mieści się przy ul. Pięknej 65/67 m. 25, NIP: 725-120-02-43.

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu HamRadioShop.
 2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla wyświetlania stron www.
 3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Kupującym jest konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta. Stroną dokonującą sprzedaży produktów znajdujących się na stronie Sklepu jest HamRadioShop Cezary Libert, zwana dalej także Sprzedawcą.
 4. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie www.hamradioshop.pl w chwili składania zamówienia.
 5. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 7. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.

§ 2

Składanie zamówień 

 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub mailem na adres: cezary@hamradioshop.pl można składać przez całą dobę.
 2. Kupujący składa ofertę kupna określonego towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Sklepu Kupujący otrzyma e-mail na adres, który został przez niego podany, w celu poinformowania go, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.
 4. Modyfikacja lub anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwe tylko w przypadku towarów dostępnych w ciągłej sprzedaży do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane. (informacja, że dany towar jest towarem w ciągłej sprzedaży podana jest na karcie danego towaru).
 5. Sklep będzie wysyłał powiadomienia na adres mailowy Kupującego o zmianie statusu zamówienia. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto.
 6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy Sklepu (w tytule prosimy wpisać SKLEP oraz podać numer zamówienia)
  2. za pobraniem (tylko przy zamówieniach, których koszt nie przekracza kwoty 1000 zł)
  3. przelewem lub kartą kredytową za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl
  4. na raty za pośrednictwem systemu ratalnego Żagiel

§ 3

Realizacja zamówień 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
 2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub gdy zamówienie budzi uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu po wcześniejszym uzgodnieniu.
 4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przybliżony czas realizacji zamówienia (przygotowania do wysłania) wynosi średnio 1 dzień roboczy. W przypadku świadczeń realizowanych na indywidualne zamówienie przybliżony czas realizacji zamówienia podany jest na karcie danego towaru. Całkowity termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi maksymalnie 30 dni.
 5. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 6. Opłaty za przesyłkę kształtują się następująco:

  1) przesyłka kurierska:
       a) o wadze do 
  kg – 28,00 zł 
       b) o wadze od 3 do 10 kg – 30,00 zł
       c) o wadze od 10 do 20 kg – 35,00 zł
       d) o wadze od 20 do 31,5 kg – 40,00 z
       e) o wadze od 31,5 do 50 kg – 100,00 zł
       f) przesyłka pobraniowa o wadze do 3 kg – 38,00 zł
       g) przesyłka pobraniowa o wadze od 3 do 10 kg – 40,00 zł
       h) przesyłka pobraniowa o wadze od 10 do 20 kg – 45,00 zł
       i) przesyłka pobraniowa o wadze od 20 do 31,5 kg – 50,00 zł
       j) przesyłka pobraniowa o wadze od 31,5 do 50 kg – 110,00 zł
  2) koszt przesyłki realizowanej za pośrednictwem Poczty Polskiej jest zgodny z cennikiem dostępnym na stronie Poczty Polskiej
  3) koszt przesyłki realizowanej za pośrednictwem Paczkomatów jest zgodny z cennikiem InPost dostępnym na stronie Inpost.
  4) odbiór osobisty – 0,00 zł
 7. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki znajdują się także w formularzu składania zamówienia i są uwidaczniane w momencie finalizowania zamówienia. Ewentualne koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia. 
   
   

§ 4
Formy płatności

Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:

 • przelewem na konto firmy HamRadioShop Cezary Libert
  mBank 52 1140 2004 0000 3602 3573 1928
  HamRadioShop Cezary Libert
  ul. Piękna 65/67 m. 25
  93-558 Łódź
  (w tytule prosimy wpisać HamRadioShop.pl oraz podać numer zamówienia)
 • Przelewy24.pl - bezpieczne(SSL) przelewy bankowe
 • PayPal
 • Za pobraniem
 • Kartą kredytową.
  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 
 • Gotówką przy osobistym odbiorze towaru w punkcie sprzedaży.
 

§ 5
Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres Sklepu, e-mailem na adres: cezary@hamradioshop.pl, faksem pod numerem 42 648 21 77 lub osobiście w siedzibie Sklepu.
 3. W przypadku złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć zakupiony towar na adres Sklepu, chyba że Kupujący został poinformowany przez Sklep o takiej formie rozpatrywania reklamacji, która nie wymaga dostarczenia towaru do Sklepu.
 4. W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 5. Jeżeli konsument nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 6. Konsument traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego towaru z umową, jeżeli nie zawiadomi Sklepu o niezgodności zakupionego towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od wykrycia niezgodności. Konsument traci także swoje uprawnienia z upływem dwóch lat od wydania mu towaru. Termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru.
 7. W przypadku umów zawartych z Kupującymi niebędącymi konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Kupujący niebędący konsumentem.
 8. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
 9. Jeśli zakupiony towar dotarł do Kupującego w stanie wskazującym na uszkodzenie w transporcie, Sprzedawca zaleca sporządzenie w obecności kuriera protokołu reklamacyjnego. Brak protokołu reklamacyjnego może istotnie utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń od firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. 

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (tj. realizowanych na indywidualne zamówienie).
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  3. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  4. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  5. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  6. dostarczania prasy,

regulamin sklepu internetowego

 

Kup na raty w Santander

Zmień język witryny

Nasze autoryzacje

radioskannerpolska

Logowanie / Rejestracja


Nasze konto

mBank
52 1140 2004 0000 3602 3573 1928
HamRadioShop Cezary Libert
ul. Piękna 65/67 m. 25
93-558 Łódź

For foreigners:
BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL
PL52 1140 2004 0000 3602 3573 1928
HamRadioShop Cezary Libert
ul. Piekna 65/67 m. 25
93-558 Lodz

Nasze dyplomy

nasze-dyplomy

Zobacz mapę zasięgu HRS

Zobacz mapę zasięgu sieci radiowej HamRadioShop

Naszą witrynę przegląda teraz 580 gości i 1 użytkownik